Video uputstva

Moj-eRačun servis

Prijava


Da biste izvršili prijavu na naš servis neophodno je uneti lične pristupne podatke, korisničko ime i lozinku i zatim klikom na polje Prijavi se pristupate servisu. U slučaju da ste svoju lozinku zaboravili, možete generisati novu, potrebno je samo u polju predviđenom za to uneti svoju mail adresu na koju će Vam stići nova lozinka.

Ukoliko nemate korisnički nalog na našem servisu, neophodno je da se registrujete klikom na linkovani tekst Registruj se.


Pregled primljenih dokumenata


Nakon što se ulogujete na naš servis, na početnoj strani biće prikazani svi dokumenti koji su upućeni Vašoj kompaniji (primljeni dokumenti). Takođe, potrebno je napomenuti da primljenim dokumentima možete pristupiti i klikom na karticu Dokumenti i iz padajuće liste izabrati Primljeni.

Ukoliko ste istovremeno korisnik u više firmi, što je najčešći slučaj kod knjigovođa, ili ukoliko ste kao korisnik u više poslovnih jedinica svoje firme, klikom na naziv firme u gornjem desnom uglu pored Vašeg imena, možete prelaziti iz firme u firmu ili poslovnu jedinicu i vršiti pregled primljenih i poslatih dokumenata.

Za svaki od primljenih dokumenata na servisu su prikazane određene informacije, pre svih to je Status koji nam govori da li je dokument preuzet ili ne. Ako je dokument preuzet, njegov statu će biti Preuzet i biće označen zelenom bojom, u suprotnom će status biti Novo i biće označen žutom bojom, što znači da dokument čeka na preuzimanje, nakon što ga preuzmemo Status će se automatski promeniti u Preuzet. Ispod statusa je naznačeno o kojoj vrsti dokumenta je reč.

Sledeća informacija jeste Procesni status koji nam daje informaciju da li je dokument osporen, odbijen, plaćen u potpunosti, plaćen delimično ukoliko su takve akcije sprovođene nad tim dokumentom.

Kolona Pošiljalac Vam daje informaciju o tome ko je dokument poslao, kolona Poslat označava datum i vreme kada je dokument poslat na servis, kolona Primljen označava datum i vreme preuzimanje dokumenta sa servisa, kolona Email primaoca kao što naziv govori predstavlja na koju mail adresu je dokument dostavljen, Interni broj predstavlja broj poslatkog dokumenta i na kraju imamo oznaku za preuzimanje i osporavanje dokumenta. Klikom na oznaku za preuzimanje dokumenta, proslediće Vas na novi tab gde imate mogućnost odabira u kom formatu ćete preuzeti primljeni račun, nakon što ga preuzmete pojaviće Vam se nova opcija a to je osporavanje, koju možete koristiti ukoliko primljeni račun nije ispravan. Pošiljalac dokumenta će dobiti mail obaveštenje o osporavanju dokumenta sa navedenim razlogom koji morate popuniti kako bi samo osporavanje izveli do kraja.


Pregled poslatih dokumenata


Nakon što se ulogujete poslatim dokumentima pristupate klikom miša na karticu Dokumenti i iz padajuće liste izabrati Poslati. Nakon te akcije prikazaće Vam se svi poslati dokumenti od strane Vaše firme. Takođe će se prikaziti različite opcije za pretraživanje kao što su naziv primaoca, PIB primaoca, status dokumenta, tip dokumenta, kao i mnoštov naprednih mogućnosti pretrage.

Za svaki od poslatih dokumenata kao i kod primljenih imate prikazane informacije za svaki dokument. Prva kolona jeste Status dokumenta, on Vam govori u kom statusu je dokument koji ste poslali, nakon toga imamo Procesni status dokumenta, koji nam govori koje akcije su provedene nad poslatim dokumentom. Kolona Tip nam pokazuje koji tip dokumenta je poslat, svaki dokument ima svoj simbol, ali svakako tip dokumenta koji šaljete imate i slovima ispisano ispod statusa.

Kolone Poslat i Primljen nam daju informacije o datumu i vremenu slanja i preuzimanja dokumenta sa servisa, takođe u koloni Email primaoca videćete informaciju na koju je to mail adresu račun poslat, dok kolona Interni broj daje informaciju o broju dokumenta.

Na kraju imamo oznake, na koje kada kliknemo imamo dodatne mogućnosti, oznaka za detalje daje nam pregled dokumenta kao i pregled priloga, takođe u okviru ovog pregleda imamo mogučnost da dodamo prilog za poslati dokument. To ćete jednostavno učiniti tako što ćete ići na dugme Choose Files i dodati novi prilog. Sledeća oznaka jeste oznaka koja Vam pruža mogućnost preuzimanja samog dokumenta sa servisa. Oznaka u vidu strelice na desno predstavlja mogućnost slanja izveštaja o dostavi dokumenta, tj klikom na ovu oznaku nakon što je dokument poslat, i preuzet na Vašu mail adresu stiže obaveštenje tj potvrdu sa tačnim informacijama o preuzimanju istog, informacije kao što su IP adresasa koje je račun preuzet, ko je preuzeo, u koliko časova. Opciju opoziva dokumenta tj crveni iksić će postojati samo ukoliko je dokument poslat a nije preuzet, dakle ukoliko je dokument na servisu u statusu Poslato uvek ga možete ispisati na pomenuti simbol. Takođe još jedna od opcija koja postoji samo ako je dokument u statusu Poslato jeste potvrda o dostavi, klikom na nju dobićete obaveštenje kada primalac preuzme dokument. Pored pregleda samih dokumenata, imate i opciju brojača koji će Vam dati prikaz broja poslatih računa u jednom mesecu isto tako imate i mogućnost izvoza podataka o poslatim računima u vidu excel fajla.


Obaveštenja


Na servisu pored pregleda primljenih i poslatih dokumenata imate i uvid u obaveštenja koja su vezana za Vašu kompaniju. Njima pristupate tako što klikom mišta iz padajuće liste Dokumenti birate Obaveštenja. U okviru te kartice imate prikaz svih obaveštenja koja se tiču vaše kompanije, kao što su prijava korisnika na servis, promena lozinki , dodavanje korisnika, brisanje korisnika, dodavanje poslovnih jedinica i tako dalje. U okviru samih obaveštenja imate filter po kome želite da pregledate obaveštenja. Za svako obaveštenje imate mogućnost detaljnog prikaza primenjene izmene, isto to možete preuzeti u vidu PDF-a.


Firme


U okviru kartice Firme, pristupate svim firmama u kojima ste definisani kao korisnici, izmene u okviru firme kao što menjanje samih podataka vezanih za firmu i dodavanje korisnika u okviru ove kartice možete vršiti samo ako je za vaš nalog definisana rola Administrator firme.


Podrška


U okviru kartice Podrška, pojaviće Vam se prozor u kome treba da unesete svoje ime i prezime kao i mail adresu kao i problem koji imate na servisu, pored toga možete ostaviti i poruku, kada popunite predviđenu formu idite mišem na Pošalji poruku. Naši agenti tehničke podrške će primiti Vašu poruku i kontaktiraće Vas u najkraćem mogućem roku.

Kreiraj

Prijava


Postupak prijave na aplikaciju Kreiraj, unos korisničkih podataka prilikom prijave, kao i postupak generisanja nove lozinke ukoliko ste zaboravili staru.


Personalizacija


Nakon uspešne prijave na Kreiraj aplikaciju pristupate stranici za kreiranje računa. Pre nego što krenete sa kreiranjem Vaših računa, neophodno je izvršiti personalizaciju koja je podrazumevana na nivou cele firme i primenjuje se za sve korisnike registrovane u okviru iste.

Personalizacija se izvršava tako što u gornjem desnom uglu aplikacije kliknete na ime i prezime korisnika i iz padajućeg menija birate Personalizacija. U novom prozoru birate broj decimala za iznose i za stavke, kao i unošenje vrste troška koji će se ispisivati na nivou svake stavke računa. Takođe u ovkiru ovog prozora možete uneti i logo Vaše firme koji će se generisati ukoliko koristite našu vizuelizaciju.


Podaci o dokumentu


Kada ste personalizovali Vaš račun, potrebno je uneti osnovne podatke o računu. Pre svega u gornjem desnom uglu kod natpisa Vrsta dokumenta iz padajućeg menija treba odabrati dokument koji kreirate, imate tri mogućnosti i to Račun, Odobrenje i Avansni račun. Zatim u istom delu imate mogućnost odabira cene da li će ona biti iskazana kao Neto ili Bruto vrednost, kao i valutu plaćanja da li je u pitanju RSD, EUR ili USD.

Nakon podešavanja, vrste, bruto ili neto cene i valute na dokumentu, potrebno je uneti podatke o računu, treba popuniti polja koja se tiču internog broja računa, modela i poziva na broj (ukoliko postoje). Isto tako potrebno je popuniti i polja kao što su, datum izdavanja, datum dospeća, mesto izdavanja, identifikaciona oznaka, broj tekućeg računa.

Prvi korak u kreiranju računa jeste unos primaoca računa, u predviđeno polje potrebno je samo uneti PIB primaoca, podaci o njemu će se automatski prikazati.


Stavke dokumenta


Nakon toga pređite na unos stavki računa, neophodno je uneti naziv svake stavke, odabrati jedinicu mere iz padajućeg menija, jediničnu cenu stavke, odabrati poresku kategoriju kao i procenat rabata na nivou stavke. Nakon unosa stavki, ukoliko imate popust ili trošak na nivou računa unosite ih u naznačena polja, pojaviće Vam se polje gde unosite razlog popusta kao i poresku kategoriju za isti, to se takođe odnosi i na trošak. U polju Primljeni avans unosite vrednost avansne uplate ukoliko postoji za taj račun. Nakon tih unosa dobićete prikaz ukupne vrednosti računa kao i rekapitulaciju poreza. Obračunski period za račun se unosi na dnu aplikacije u okviru polja Obračunski period. Sve ostale informacije o računu možete uneti u ostala opciona polja koja se nalaze u aplikaciji, kao što su Oznaka porudžbine na osnovu koje je nastao račun, Nalog za isporuku, Broj otpermnice, Informacije o dostavi i tako dalje.

Kada ste uneli sve informacije koje ste želeli, kliknite na dugme Pošalji račun (zeleno dugme sa desne strane). Pritiskom na dugme otvoriće se prozor koji se tiče izbora vizuelizacije računa, da li želite da koristite našu PDF vizuelizaciju ili ćete ubaciti Vašu PDF vizuelizaciju. Ukoliko koristite našu vizuelizaciju imate mogućnost generisanja i pregleda PDF fakture pre slanja.