INFORMACIJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

U skladu sa odredbama člana 23 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (,,Službeni glasnikʻʻ, broj 87/2018, u daljem tekstu: ZZPL) ja, dole potpisani, ovim putem izjavljujem da sam pročitao/la, razumeo/la i prihvatio/la Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Obaveštenje), koje mi je predočeno pre potpisivanja ovog pristanka, a naročito da sam upoznat/a:

PRISTANAK NA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", broj 87/2018), dajem svoj informisani i nedvosmisleni pristanak da moje lične podatke: ime i prezime, broj mobilnog telefona i email adresu., privredno društvo DOCLOOP DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, sa sedištem na adresi ul. Bežanijski Zimovnik 1 A, Beograd – Novi Beograd, MB21378437, PIB: 110712050 (u daljem tekstu: DOCLOOP ili Rukovalac) može obrađivati u sledeće svrhe:

Svojim pristankom potvrđujem i sledeće: